APAC logo
Polski English
APAC
Home
Aktualno¶ci
O nas
ABD
4505310905
Studia w USA
Info o wymianie
563-300-1433
Studia...
...i ¿ycie w USA
3096797105
FAQ
Raporty uczestników
Galeria
Start Drukuj Email

 

Ko³o Wspó³pracy Polsko-Amerykañskiej

 

Association for Polish-American Cooperation

 

PL

 

 

(601) 625-6801

(zainteresowanych studiami w USA)

 

(interested in studying in Poland)

 

Witamy na stronie ko³a naukowego APAC, dzia³aj±cego przy Instytucie Stosunków Miêdzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Zajmujemy siê promocj± wspó³pracy z USA oraz rozwojem i obs³ug± wymiany studenckiej pomiêdzy UW a Northeastern Illinois University w Chicago.


Na tej stronie znajdziesz informacje dotycz±ce wymiany studenckiej (dowiesz siê, jak aplikowaæ do programu i za³atwiæ wszystkie formalno¶ci). Przeczytasz te¿ o tym, jak (prze)¿yæ i studiowaæ w USA.

 

 
 
Znajd¼ nas na:

Find us on Facebook
     Follow APAC_org on Twitter