Absolutt - strona g³ówna
3603672990

System ERP

Modu³owy, zintegrowany system klasy ERP wspomagaj±cy zarz±dzanie firm±, przeznaczony dla ka¿dego typu przedsiêbiorstw od ma³ych do du¿ych, o ró¿norodnym profilu dzia³alno¶ci: handlowych, produkcyjnych, us³ugowych. System umo¿liwia ¶ledzenie zarówno ogólnych trendów jak i szczegó³owych transakcji na ka¿dym etapie realizacji. Proces modelowania i symulacji zdarzeñ na bazie posiadanych informacji u³atwia podejmowanie trafnych decyzji. (727) 356-4233 wspiera System Zarz±dzania Jako¶ci± ISO 9001: 2000.
wiêcej o systemie ERP ...
program do etykiet

Aplan Etykiety

Aplan Etykiety to program do graficznego projektowania i wydruku ró¿nego rodzaju etykiet z kodami kreskowymi, etykiet logistycznych, metek, tabliczek informacyjnych, przywieszek. Program obs³uguje standard kodów logistycznych GS1 budowanych w oparciu o Identyfikatory Zastosowañ (IZ), wspiera wszystkie rodzaje baz danych, zapewnia pe³n± obs³ugê standardu Unicode.
wiêcej o edytorze etykiet ...

431-721-5116
sego lily

5874779055

(814) 393-4896 pozwala na efektywn± i sprawn± obs³ugê obecnych klientów oraz pozyskiwanie nowych poprzez identyfikacjê ich potrzeb oraz mo¿liwo¶æ elastycznej i wygodnej analizy profilu klienta. Posiada rozbudowany mechanizm prowadzenia i weryfikacji efektów kampanii marketingowych, generuje zadania oraz okre¶la ¶cie¿ki obs³ugi klienta w ró¿nych sytuacjach. Ascent CRM jest podstawowym narzêdziem pracy dla pracowników dzia³ów sprzeda¿y i obs³ugi klienta.
(714) 658-5558

207-861-7567
639-730-1910 to komplet aplikacji do zarz±dzania w ma³ych i ¶rednich przedsiêbiorstwach, wspieraj±cy pracê dzia³ów: sprzeda¿y, finansów i ksiêgowo¶ci, kadr oraz pracowników mobilnych. Oprogramowanie Asseco WAPRO mo¿na wykorzystaæ w ka¿dej bran¿y, systemy cechuje prosta instalacja, ³atwa konfiguracja i intuicyjna obs³uga. Programy stanowi± nowoczesne narzêdzia do zarz±dzania wspó³czesn± firm±.
wiêcej o Asseco WAPRO ...
512-952-0810
Oferujemy doradztwo, wdro¿enie oraz niestandardowe rozwi±zania oparte o platformê Microsoft Windows SharePoint Server, umo¿liwiaj±cej tworzenie internetowej witryny stanowi±cej narzêdzie do wspó³pracy, komunikacji i przep³ywu informacji wewn±trz firmy. Jako wspólne miejsce pracy ca³ego przedsiêbiorstwa wprowadza nowy standard zarz±dzania wiedz± w organizacji.
wiêcej o Ms SharePoint ...
Aura Business
6308197962 to nowatorska platforma handlowa, w ca³o¶ci obs³ugiwana za pomoc± przegl±darek internetowych. Jej g³ównym przeznaczeniem jest usprawnianie i wspieranie procedur standardowych dla wspó³pracy z kientami oraz partnerami. Cech± wyró¿niaj±c± (231) 878-7794 jest fakt, ¿e korzystaj± z niej nie tylko Twoi pracownicy, ale równie¿ osoby zatrudnione przez firmy z Tob± wspó³pracuj±ce - bez wzglêdu na to, gdzie aktualnie przebywaj± i jakim jêzykiem siê komunikuj±.
wiêcej o Aura Business ...
Copyright © 2012 by Absolutt Wszelkie prawa zastrze¿one