พ.ค. 30

01.ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ

NameSizeHits

Permanent link to this article: /sar.nrru.ac.th/?p=82

พ.ค. 30

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน

NameSizeHits
[สำนักคอมพิวเตอร์] สค.1.1.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 2-2557143.9 KB154
[สำนักคอมพิวเตอร์] สค.1.1.10 โครงการพัฒนาระบบให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำนักคอมพิวเตอร์ 2.2 MB96
[สำนักคอมพิวเตอร์] สค.1.1.11 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 1/2557 132.3 KB110
31368058944.7 MB90
[สำนักคอมพิวเตอร์] สค.1.1.13 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 25557.8 MB80
moldavite100.2 KB133
(507) 264-7660274.1 KB125
(870) 299-6924275.8 KB113
[สำนักคอมพิวเตอร์] สค.1.1.4 แผนปฏิบัติการสน.คอม.ประจำปี2557.6.3 MB87
800-618-3481203.9 KB212
(605) 524-89611.7 MB160
40623792039.9 MB85
[สำนักคอมพิวเตอร์] สค.1.1.8 โครงอนุรักษ์ภาพถ่ายเก่าในท้องถิ่น 5.9 MB91
31436588432.6 MB89

Permanent link to this article: /sar.nrru.ac.th/?p=84

พ.ค. 30

02.การผลิตบัณฑิต

NameSizeHits

Permanent link to this article: /sar.nrru.ac.th/?p=86

พ.ค. 30

2.1 มีระบบและกลไก การพัฒนาและบริหารหลักสูตร

NameSizeHits

Permanent link to this article: /sar.nrru.ac.th/?p=88

พ.ค. 30

2.2.(สกอ.)อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

NameSizeHits

Permanent link to this article: /sar.nrru.ac.th/?p=91

พ.ค. 30

2.3.(สกอ.)อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

NameSizeHits

Permanent link to this article: /sar.nrru.ac.th/?p=93

พ.ค. 30

2.4.(สกอ.)ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

NameSizeHits
[สำนักคอมพิวเตอร์] สค.2.4.1 แผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2556-2560274.1 KB94
4195717396442.0 KB103
954-506-3101425.4 KB96
[สำนักคอมพิวเตอร์] สค.2.4.4 รายงานประจำปีสำนักคอมพิวเตอร์10.3 MB110
(681) 241-919016.4 MB76
(408) 798-2666282.2 KB121
[สำนักคอมพิวเตอร์] สค.2.4.6 เว็บไซต์สำนักคอมพิวเตอร์692.7 KB89
802-425-9169271.0 KB121
68238868927.8 MB73
(305) 332-940010.3 MB72

Permanent link to this article: /sar.nrru.ac.th/?p=95